Prezydent stolicy podpisał Deklarację LGBT+

Wszyscy są wobec prawa równi. Zakazana jest wszelka dyskryminacja, a Warszawa powinna być dla wszystkich. Kierując się podstawowym aktem prawnym jakim jest Konstytucja RP oraz wizją stolicy jako miasta dla każdego, prezydent Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację LGBT+.

Dokument zakłada działania w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja a także praca. – Warszawa jest dla wszystkich. To nie tylko hasło wyborcze, lecz wizja mojego ukochanego miasta, w którym każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Przywódcy polityczni, również na szczeblu samorządowym, muszą zająć zdecydowane stanowisko przeciw homofobii i dyskryminacji, przyczyniając się tym samym do pozytywnej zmiany zachowań społecznych. Tę równość gwarantuje nam Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
– Samorządy mogą wpłynąć na sytuację społeczną osób LGBT+ poprzez poprawę ich bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia psychologicznego, edukację i uwrażliwienie społeczeństwa. Na sytuację prawną, w tym legalizację związków jednopłciowych nie mamy wpływu, to są kompetencje polskiego rządu – mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej i dodaje – Warszawianki i warszawiacy muszą czuć się w naszym mieście bezpiecznie, ich kreatywność i potencjał nie mogą być ograniczane, także w wymiarze sztuki. Powinni być szanowani i akceptowani niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, religii czy koloru skóry. 

 „Warszawska Polityka Miejska Na Rzecz Społeczności LGBT+” (Deklaracja LGBT+) jest dokumentem, który powstał z inicjatywy i na podstawie programu samorządowego Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza zajmującego się sprawami społeczności LGBT+ w Polsce we współpracy z czterema innymi warszawskimi organizacjami LGBT+. Promowany był podczas wyborów samorządowych jesienią 2018 r. W toku dalszych konsultacji zapisów uczestniczyli członkowie i członkinie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania oraz urzędnicy. Podpisaniem deklaracji rozpoczyna się wspólny proces wdrażania wypracowanych rozwiązań.

 Warszawska Deklaracja LGBT+ to pierwszy taki w Polsce i znaczący w naszej części Europy sygnał, że z punktu widzenia władz jesteśmy tak samo ważną częścią miejsca, w którym żyjemy – mówi Oktawiusz Chrzanowski, inicjator i koordynator prac nad Deklaracją, członek zarządu Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i dodaje – Podpisanie Deklaracji jest świętem warszawskiej społeczności LGBT+ a jednocześnie jest zobowiązaniem prezydenta, do którego realizacji włączymy całą społeczność i będziemy monitorować, aby zostało zrealizowane z jak największą korzyścią dla społeczności LGBT+.

Deklaracja zakłada realizację postulatów ważnych dla społeczności LGBT+:

● W obszarze bezpieczeństwa: reaktywacja hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ będących w trudnej sytuacji życiowej, zmuszonych do opuszczenia domu, stworzenie miejskiego mechanizmu zgłaszania, monitorowania przestępstw wynikających z homofobii i transfobii, jak też wzmocnienie działań antyprzemocowych w szkole.

● W dziedzinie edukacji: edukacja antydyskryminacyjna i seksualna zgodnej ze standardami WHO, aktywne wspieranie nauczycieli, jak i otwartość na inicjatywy III sektora dotyczące spraw społeczności.

● W obszarze kultury i sportu: patronat prezydenta miasta nad Paradą Równości, stworzenie centrum kulturowo-społecznościowego dla osób LGBT+, wsparcie klubów sportowych skupiających osoby LGBT+.

● W obszarze pracy: podpisanie Karty Różnorodności i współpracy z pracodawcami przyjaznymi osobom LGBT+.

● W obszarze administracji: rozszerzenie stosowania klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta.

Deklaracja zakłada również powołanie w strukturach urzędu Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społeczności LGBT+. 

Dlaczego podpisanie Deklaracji jest ważne dla społeczności LGBT+ w Warszawie? 

● wśród prawie 2 milionów ludzi, którzy tworzą wspólnotę mieszkanek i mieszkańców Warszawy, nawet 200 tys. osób to członkowie społeczności LGBT+,

● blisko 70 proc. osób LGBT doświadczyło jakiegoś rodzaju przemocy na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W przypadku nastolatków LGBT miejscem, w którym najczęściej spotykają się z agresją, jest szkoła (26 proc.), a sprawcami przemocy są inni uczniowie lub uczennice (19 proc),

● jedynie 26 proc. młodych osób LGBT zapytanych o to, czy czują się w pełni akceptowane przez swoje matki, odpowiedziało, że tak. W przypadku ojców wynik jest jeszcze gorszy – w pełni akceptujących ojców i sióstr ma jedynie 12 proc. badanych, tylko 9 proc. ma taką opinię o swoich braciach,

● to wszystko sprawia, że aż 70 proc. młodych osób LGBT uskarża się na ogromne poczucie osamotnienia, a blisko 70 proc. nastolatków LGBT ma myśli samobójcze, połowa zaś objawy depresji (dla porównania odsetek osób zmagających się z depresją dla ogółu społeczeństwa wynosi zaledwie 5 proc).

Wszyscy mają prawo do równego traktowania

Przypomnijmy, zgodnie z art. 32 ust 1 i 2 Konstytucji RP, „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Zgodnie z art. Ust.1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,„Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.

Transmisja on-line z uroczystości podpisania Deklaracji.

Więcej o Deklarcji LGBT+ na stronie Mnw.org.pl/kartaLGBT