Polityka Prywatności

Firma LGBT z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wojciecha Chrzanowskiego 8A, o numerze telefonu +48225905781 oraz adresie e-mail [email protected], jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową https://lgbtfreezones.pl/.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej https://lgbtfreezones.pl/, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Definicje pojęć zawartych w niniejszej polityce prywatności, takie jak „dane osobowe”, „przetwarzanie” i „administrator danych” mają te same znaczenia, jakie nadano im w RODO.

Zbieranie danych osobowych

Firma LGBT zbiera dane osobowe użytkowników strony internetowej https://lgbtfreezones.pl/ wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dane osobowe użytkowników zbierane przez firmę LGBT są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w RODO oraz ustawie o ochronie danych osobowych.

Firma LGBT zbiera następujące dane osobowe użytkowników strony internetowej https://lgbtfreezones.pl/:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres zamieszkania

Firma LGBT może również zbierać dodatkowe informacje o użytkownikach, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej i system operacyjny, w celu lepszego dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkowników oraz dla celów statystycznych.

Firma LGBT nie zbiera danych osobowych użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na ich przetwarzanie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Firma LGBT przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej https://lgbtfreezones.pl/
 • w celach marketingowych, w tym wysyłania newslettera i innych informacji handlowych dotyczących produktów i usług firmy LGBT
 • do celów statystycznych
 • do celów administrowania stroną internetową
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i wnioski użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej

Okres przechowywania danych osobowych

Firma LGBT przechowuje dane osobowe użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane osobowe są usuwane lub anonymizowane.

Udostępnianie danych osobowych

Firma LGBT może udostępniać dane osobowe użytkowników innym podmiotom w następujących celach:

 • w celu realizacji usług drogą elektroniczną świadczonych przez firmę LGBT
 • w celu współpracy z podmiotami świadczącymi usługi marketingowe, statystyczne i IT
 • w przypadku, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa

Firma LGBT zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, wyciekiem, zmianą lub zniszczeniem. Firma LGBT przetwarza dane osobowe użytkowników w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność.

Prawa użytkowników

Użytkownicy strony internetowej https://lgbtfreezones.pl/ mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia swoich danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”)
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z firmą LGBT za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub pod wskazanym numerem telefonu +48225905781.

Zmiany w polityce prywatności

Firma LGBT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej https://lgbtfreezones.pl/.

W przypadku istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, firma LGBT może poinformować użytkowników o tych zmianach poprzez wysłanie stosownego komunikatu na adres e-mail użytkowników lub poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej https://lgbtfreezones.pl/.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności firmy LGBT, użytkownicy mogą skontaktować się z nami poprzez adres e-mail [email protected] lub pod numerem telefonu +48225905781.